Druhy hasicích přístrojů, třídy požárůUrčení a označení tříd požárů klasifikuje podle druhu hořlavé látky obsahuje ČSN EN 2 (38 9101), kterou byla zcela převzata z ISO 3941a je identická s EN 2:1992.

Třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.

Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.

Třída C: Požáry plynů.

Třída D: Požáry kovů.

Třída F: Rostlinné nebo živočišné oleje a tuky

Třída A (např. dřevo, papír, plastické hmoty, textil)
K hašení požárů třídy A lze použít hasicí přístroj vodní (náplň těchto přístrojů obsahuje přísadu proti zamrznutí - uhličitan draselný, který reaguje zásaditě a mohl by negativně působit na popálenou kůži, proto jej nikdy, podobně jako jiné hasicí přístroje, nepoužíváme k hašení hořících lidí), hasicí přístroj pěnový, tam, kde nechceme poškodit hašený materiál (např. potraviny, knihy, archiválie) použijeme hasicí přístroj CO2 (pozor na tlak v hasicím přístroji, lehké materiály - uhelný prach, textilní prach, papír, peří - by mohl zvířit nebo rozhodit a tím rozšířit požár, u prachů by mohlo dojít po rozvíření prachu k vytvoření výbušné koncentrace ve směsi se vzduchem. Vzhledem k svému složení se nehodí k hašení uhlí a jiných látek, které by ho mohly redukovat, nehodí se také k hašení látek hořících bez přístupu vzduchu - na bázi nitrocelulozy a nehodí se na velké požáry, i vzhledem k tomu, že hasební látka nemá výrazné ochlazovací účinky), můžeme použít i hasicí přístroj práškový ABC (písmena označují třídy požárů) s podobnými výhradami jako u předchozího.

Třída B (např. benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, barvy, laky)
K hašení požárů třídy B lze použít hasicí přístroj pěnový (pozor u kapalin rozpustných ve vodě, nemusí se podařit uhašení, zde je třeba stanovit postup s ohledem na množství, výskyt atd.), hasicí přístroj CO 2, hasicí přístroj halonový (který odpovídá platné legislativě k 31.prosinci 2003, kdy musely být podle zákona o ochraně ovzduší vyřazeny hasicí přístroje a hasicí systémy s halony 1211, 1301, 2402. Dále potom hasicí přístroj práškový BC, hasicí přístroj práškový ABC. U větších požárů se může projevit nevýhoda halonových a práškových hasicích přístrojů, a to, že neochlazují hašený objekt a po uhašení plamene může dojít k opětovnému vznícení par od okolních horkých povrchů. U požárů hořlavých kapalin s teplotou varu vyšší než 100°C hrozí nebezpečí při použití hasicího přístroje vodního, kdy může dojít k odpaření vody vlivem vysoké teploty kapaliny a k rozstříknutí hořlavé kapaliny do okolí. Jsou to kapaliny jako rostlinné oleje (hašení fritovacího oleje), ropa, mazut, asfalt a další.

Třída C (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, acetylen)
Vhodnými hasicími přístroji pro třídu C jsou hasicí přístroje CO2, halonové a práškový ABC.

Třída D (např. sodík, draslík, hořčík, hliník)
Vhodným hasicím přístrojem na požáry kovů je pouze hasicí přístroj s práškem M. S ostatními hasivy by mohly kovy nebezpečně reagovat a prášky ABC nebudou dostatečně účinné. V žádném případě nehasit vodou ani pěnou! Požáry, u nichž se vyskytuje elektrické zařízení pod napětím lze hasit hasicím přístrojem CO2, halonovým nebo práškovým podle pokynů na štítku (napětí, odstup), nikdy ne hasicím přístrojem vodním.

Třída F
Rostlinné nebo živočišné oleje a tuky používaných v kuchyních. S rostoucím počtem objektů, které používají fritézy a jiná zařízení s horkým olejem a žhavými jedlými tuky, narůstá ohrožení vzniku požáru a následně popálenin. Třídu požárů F totiž nelze bezpečně hasit použitím hasicích přístrojů se standardními hasivy, tedy práškem, CO2 nebo standardní pěnou. K tomuto účelu slouží právě hasicí přístroj, jehož náplní je speciální pěna, která dokáže na povrchu žhavého oleje vytvořit souvislou vrstvu. Tím se výrazně sníží teplota a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru.

Podle druhu hasiva rozdělujeme PHP na:
- vodní
- pěnové
- práškové
- CO2
- hasicí přístroje s čistými hasivy

Použití přenosných hasicích přístrojů:
Jsou určeny k likvidaci požáru ve stádiu jeho vzniku, kdy se jedná ještě o malý rozsah, nízkou teplotu okolí a slabé zakouření a je tedy možno se k místu požáru přiblížit na účinnou vzdálenost. Jak jej správně použít napoví hasicí přístroj sám. Každý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem, který kromě jiných údajů, musí obsahovat vyobrazení jak PHP uvést do činnosti a dále na jakou třídu požárů je vhodný, co se nesmí s ním nesmí hasit, například vodní hasicí přístroj se nesmí použít k hašení elektrických zařízení pod napětím a co se musí s přístrojem dělat aby byla garantována jeho funkčnost. Tedy pokyny k pravidelným kontrolám, vnitřním prohlídkám a úředním zkouškám.

Vodní hasicí přístroj
Vodní hasicí přístroje používáme na hašení pevných hořlavých látek (třída A), kde voda plní svou funkci hasiva zejména svým ochlazujícím efektem. Nevhodné je použití na hořlavé kapaliny s výjimkou kapalin vodou ředitelných, kde funguje tzv. zřeďující efekt a hořlavá kapalina je ředěna až pod práh hořlavosti. Toto však za pomoci přenosných hasicích přístrojů je možno praktikovat pouze u požáru malého množství uvedené látky. Na zařízení pod elektrickým proudem je zakázáno vodu používat z důvodu vodivosti a při použití může ohrozit zasahující osobu na životě. Hašení hořlavých plynů je vodním hasicím přístrojem v podstatě též možné ovšem i zde platí, že pouze v malém rozsahu. Jedná o tzv. sražení plamene a následnou nutnost zastavení ucházejícího plynu. Účinná vzdálenost hašení vodním hasicím přístrojem je cca do 4 m.

Práškový hasicí přístroj
Standardní prášky se používají na hašení požárů hořlavých kapalin a plynů (třídy B a C), univerzální prášky je možno navíc použít na požáry pevných hořlavých látek (třída A), případně některých hořlavých kovů (třída D). Jedná se zejména o hliník a hořčík. Účinná vzdálenost pro hašení práškovým hasicím přístrojem je od 0.5 do 2 m. Uživatel musí při hašení práškovými přístroji toto provést jednorázově do té doby, než si je zasahující zcela jist úplným uhašením požáru. Na jejich spuštění se dnes používá převážně pákový ventil. Hašení u těchto přístrojů je založeno na principu vytlačování oxidovadla od hořící látky. Použití těchto přístrojů je vysoce univerzální od plynů, kapalin až po pevné látky. Hlavní využití těchto přístrojů však spočívá při likvidaci požárů zařízení pod elektrickým proudem.

Sněhový hasicí přístroj
Jde o hasicí přístroj s náplní inertního plynu oxidu uhličitého s chemickou značkou CO2. Plyn je stlačen v tlakové nádobě a k aplikaci se používá buď otočných- vřetenových ventilů u starších typů nebo ventilů pákového. Hašení u těchto přístrojů je založeno na principu vytlačování oxidovadla od hořící látky. Použití těchto přístrojů je vysoce univerzální od plynů, kapalin až po pevné látky. Hlavní využití těchto přístrojů však spočívá při likvidaci požárů zařízení pod elektrickým proudem. Účinná vzdálenost hašení je cca do 2 m,

Pěnový hasicí přístroj
Hasicí přístroje o objemu 6 a 9 litrů náplně. Náplň je tvořena vodou a pěnidlem, pěnidla jsou různá například A3F3, ale všechny zajistit účinné hašení požárů hořlavých kapalin, jako např.: benzín, nafta, oleje, ředidla, nátěrové hmoty a také líh. Velmi dobře si také poradí i s pevnými organickými látkami, kde kromě ochlazovacího účinku vody, která tvoří více než 90% náplně, je významný i dusivý účinek vytvořením pěnového „koberce“. Používá se na hašení požárů v drogeriích, lékárnách, příručních skladech hořlavých kapalin, lakovnách apod. Tento druh hasicích přístrojů zpravidla není mrazuvzdorný. Pro hašení požárů třídy F - požáry jedlých tuků a olejů používaných na (v) kuchyňských spotřebičích se používají hasicí přístroj se speciální pěnovou náplní, která při hašení hořící látky, vytvoří na jejím povrchu souvislou nepropustnou vrstvu. Tím se výrazné sníží teplota hořící látky a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru. Dodávají se ve velikosti 2 a 6 litrů náplně.

Hasicí přístroje na čistá hasiva
Hasivo je náhradou za dříve užívané a dnes zakázané halony. Představuje nejnovější halonovou alternativu, chemickým názvem hexafluoropropan. Hasivo má ODP = 0 a jeho výroba není omezena žádnými mezinárodními konvencemi. Hasicí přístroje s halonovou alternativou je doporučeno používat v oblastech vyžadujících čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací technika, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd. Vypráví se ve velikostech 1, 2, 4 a 6 kilogramů náplně.