Dokumetace BOZP a PO

V rámci provozovaných činností vznikají právnickým a fyzickým osobám podnikajícím určité povinnosti na úseku požární ochrany, vyplývající ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001Sb. o požární prevenci.


Služby osoby odborně způsobilé


Provádění pravidelné kontrolní činnosti dodržování předpisů PO, včetně návrhů na odstranění nedostatků a vedení záznamu a hlídání pravidelných termínů kontrol a školení

Poradenská a konzultační činnost v oboru požární ochrany, včetně oblasti požární bezpečnosti staveb

Externí plnění úkolů prostřednictvím osoby odborně způsobilé, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany.

Stanovení potřebného množství a druhu věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, včetně stanovení lhůt kontrol a revizí

Zastupování a účast při kontrolách státního požárního dozoru - hasičského záchranného sboru a dalších kontrolních orgánů


Zpracování dokumentace požární ochrany v požadovaném rozsahu a její udržování v souladu se skutečným stavem. Zahrnuje stanovení preventivních opatření potřebných k ochraně života, zdraví osob a majetku.

Nabízíme zpracování dokumentace:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • požární kniha
 • vypracování provozních předpisů
 • dodávka a přehled rozmístění bezpečnostních značek a značení

 

 

 

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.